Galerie

Návody

 Výroba nářadí

"Pro jednoho"

Slovníček

Literatura

Odkazy

Kde co koupit

Napište mi


Kalení  I


Pro snazší pochopení fyzikálních vlastností ocelí  (hlavně pro pochopení principu kalení) je potřeba udělat krátkou exkurzi  do chemie železa. Vysvětlit pár jevů a sloučenin, které železo tvoří a popsat,  jak procesy probíhající uvnitř matriálu ovlivňují jeho kalitelnost, kujnost, tvrdost, křehkost, ... Nechci odradit ty, co s chemií moc kamarádi nejsou. Pokusím se v této teoretické části vypreparovat jen ty, pro kováře podstatné části.  Rád bych na tyto teoretické informace navázal i praktickým popisem, jak konkrétně dosáhnout  patřičné tvrdosti, pevnosti, pružnosti... Protože to ale vyžaduje léta praxe (kterou nemám),  uvítám praktické poznatky od zkušenějších.

Nejdříve si vyjasněme pojmy: držíme-li v ruce železnou tyč, mluvíme někdy o železe, někdy o oceli - v obou případech se v praxi jedná o slitinu železa s uhlíkem (neuvažuji o chemicky čistém železe pro laboratorní účely), budu tedy používat pojem ocel pro železo s obsahem uhlíku do 2 %. (při vyšším obsahu se jedná o litinu). Přítomnost uhlíku v hutnicky vyráběném železe vyplývá z technologického procesu , kdy se železo získává redukcí oxidů železa (železná ruda) uhlíkem (koks) ve vysoké peci.

Obsah uhlíku (C) v železe (Fe) je klíčovým faktorem pro vlastnosti oceli a je dán následným zpracováním surového železa.  Uhlík se v železe (v malých koncentracích) poměrně snadno rozpouští a tvoří se sloučeniny (karbidy železa), nebo tuhý roztok uhlíku v železe. Vlastnosti oceli určuje právě forma, v jaké se uhlík v oceli vyskytuje. 

Zjednodušeně řečeno za různých podmínek  (kombinace různé teploty a obsahu uhlíku) můžeme v tuhé fázi nalézt :

tuhý roztok uhlíku v železe δ  (delta) - pro nás naprosto nezajímavý, vyskytuje se jen do 0,02% C
tuhý roztok uhlíku v železe γ (gama) - austenit - pro nás významná krystalová struktura, neboť její vznik je nezbytný při kalení
martenzit - jeho vznik je podstatou kalení - je to krystalová struktura, která vzniká rozpadem austenitu při rychlém ochlazování
bainit a perlit - další krystalové struktury vznikající při tepelném zpracování oceli
karbid železa Fe3C - cementit
volný uhlík C - grafit
železo α - nejčastěji se vyskytující krystalová struktura v oceli za normální teploty
(Neděste se, nejsme ve škole, nikdo vás zkoušet nebude. Bez toho se ale to co probíhá při kalení nedá vysvětlit.)

Na obrázku vidíte rovnovážný diagram soustavy Fe - C. Slovo rovnovážný tady znamená, že za daných teplot a složení je soustava stabilní, to je, že jiné sloučeniny ani krystalové struktury nevznikají  - jinými slovy není to stav vzniklý náhlým ochlazením, nebo ohřátím. Pro kováře je důležitých několik čar na diagramu. Předně jsou to čáry ohraničující shora tuhou fázi - nad touto teplotou je kov tekutý, nebo je tvořen směsí taveniny a pevných částic ( na této teplotě se budeme pohybovat  možná při svařování v ohni, ale jinak ne). Dále jsou to hranice oblasti existence austenitu a nakonec teplota 727°C - mez přeměny železa
α na železo γ (gama). To je minimální teplota, nad kterou se musí  ocel ohřát, aby kalení mělo vůbec nějaký smysl. Dále je v grafu několik barevně vyznačených oblastí:
červená - oblast kovacích teplot
oranžová - oblast teplot pro kovářské svařování
zelená - oblast žíhání na měkko
fialová-- oblast kalicích teplot
modrá -- oblast tvorby martenzitu


Procesy probíhající při kalení

Konečně jsem se prokousal přes teorii k vlastnímu procesu kalení, kvůli kterému jsem psal tento článek.
Předně je potřeba říci, že průběh kalicích procesů závisí na složení oceli a tedy nelze jednoduše popsat nějaký univerzální postup.  Kromě obsahu uhlíku má na kalicí proces zásadní vliv přítomnost legujících prvků (chrom, vanad, molybden, wolfram), které se přidávají  do oceli právě za účelem zvýšení tvrdosti, pevnosti...

1.  Ohřev na kalicí teplotu
          Kalicí teplota je volena podle obsahu uhlíku tak aby došlo ke vzniku austenitické struktury, ale současně nezhrublo zbytečně zrno
(zájemce o podrobnosti odkazuji na knihu Strojírenské materiály, Pluhař, Koritta, SNTL 1981, ze které jsem čerpal). Na obrázku je vyznačena fialově. Podmínkou je aby ohřev probíhal v redukčním prostředí,  kde nedojde k oduhličení povrchu. Vzniklý austenit  není magnetický - tedy magnet uvázaný na kusu drátu se k němu NEPŘITÁHNE. (u ocelí s vysokým obsahem uhlíku a legujících prvků jsem to nezkoušel)
2. Výdrž na kalicí teplotě
Výdrž by měla být několik minut, ne zbytečně dlouho - (víc se mi opravdu zjistit nepovedlo). teplota by měla být opravdu jen ta, která je v grafu, vysoká teplota je na škodu. Opět připomínám, že v ohni s přebytkem vzduchu může dojít k oduhličení (vypálení uhlíku), tedy ocel ztratí to co ji dělá uhlíkatou ocelí. Ohřev v peci, resp. plynové výhni dovoluje samozřejmě přesnější určení teploty
3. Ochlazování
Až potud to byla celkem jednoduchá záležitost. Učené knihy říkají, že pro dosažení nejvyšší tvrdosti (nejvyššího obsahu martenziu) se dosáhne ochlazováním takzvanou nadkritickou rychlostí. Martenzit vzniká jen při ochlazování - pokud teplota materiálu klesá - jakmile se teplota zastaví, zastaví se i vznik martenzitu (vznik martenzitu je prostě určité přeskupení atomů uvnitř krystalové mřížky). Rozmezí teplot, při kterých martenzit při ochlazování (pozor jen při ochlazování - zpátky ohřevem to nejde) vzniká je vyznačena modře.  (podrobnější údaje pro jednotlivé oceli se mi zatím získat nepovedlo).
Jak a čím dosáhnout chlazení nadkritickou rychlostí bude zřejmě docela věda. Ono totiž příliš rychlé ochlazování přináší i velké nebezpečí deformací a prasklin v materiálu, někdy mikroskopických jindy dobře viditelných (moje vlastní zkušenost, kterou jsem získal po několikahodinové výrobě útinky,  která praskla po celé délce při kalení do vody).
Voda - je dobře k mání, není problém jí mít velké množství.  Chlazení je ale nerovnoměrné, nehodí se pro vysoce uhlíkaté a legované oceli.
Kalicí lázně - koncentrované vodné roztoky některých sloučenin - chrání povrch před oduhličením během chlazení, regulují odvod tepla - do této oblasti jsem zatím nepronikl, takže neporadím ani jak ani proč
Olej - rovnoměrnější, pomalejší chlazení,. Musí ho být hodně (30 - 50 litrů), jinak se rychle ohřeje a kalení se zastaví
 !!!! POZOR OLEJ HOŘÍ !!!!

Solné taveniny - mimo možnosti kovárny.
4. Popouštění
Martenzit je tvrdý, ale křehký. Popouštěním se dá dosáhnout určitých změn ve struktuře kovu, při kterých vznikají houževnatější produkty (příšerná věta - část martenzitu se rozpadne a vzniklé produkty sice nejsou tak tvrdé, ale ani tak křehké). druhým důvodem pro popouštění je odstranění vnitřního pnutí.
Popouštění je ohřátí na nízkou teplotu, při které se martenzit  částečně rozpadá. Dá se provést jednak po úplném ochlazení, opětovným opatrným ohřátím (v oleji, na kovové desce ohřívané zespodu, v peci), nebo tak, že se využije vnitřního tepla. To znamená, kov se rychle povrchově ochladí, pak se vyndá a nechá se ohřát zbytkovým teplem zevnitř (napouštění). (no a tohle je právě ta praxe, na kterou je teorie krátká - rád tu dám prostor zkušeným). 
Popouštěcí teplota opět závisí na druhu oceli a na účelu popouštění.  Základní popouštění je u uhlíkových ocelí  na teplotu do 350°C  Popouštění pérových ocelí  se provádí v rozmezí teplot 350 - 450°C, některé konstrukční oceli se popouští až na 700°C. Doba popouštění (výdrže na teplotě) je 30 min až 10 hodin ( toho asi v kovárně těžko dosáhneme).
Nejjednodušším způsobem použitelným v kovárně  je již zmíněné napouštění - ohřev vnitřním teplem na teplotu 220 - 300°C. Po rychlém povrchovém ochlazení (zamočení do vody) pilníkem, nebo bruskou rychle obrousíme malou plošku, aby bylo možno pozorovat povrch kovu. Ke stanovení dosažené teploty využijeme takzvané nabíhání čerstvě obroušeného povrchu. Na povrchu se vytváří  tenká vrstva oxidů, která je podle teploty různě barevná.
Uvedeným teplotám tedy odpovídá slámově žlutá až modrá barva. Barvy najdete na stránce Tabulky teplot.  Po popuštění se materiál úplně ochladí.

5. Přeji hodně úspěchů při experimentování


Zpět na stránku Jak postavit kovárnu


Zpět na stránku Základní postupy